Privacy

Privacyverklaring & Cookieverklaring

Tabula Spectacula, gevestigd aan Assesteenweg 65 - 1740 Ternat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  

Tabula Spectacula verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Tabula Spectacula levert uiterste inspanningen om uw persoonsgegevens transparant, veilig en wettelijk te beschermen.

 

De wetgeving die van toepassing is op die verwerking van persoonsgegevens door Tabula Spectacula is de EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Tabula Spectacula behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Privacyverklaring te allen tijde in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving en marktpraktijken. De herziene Privacyverklaring wordt van kracht zodra ze online beschikbaar is. We raden u daarom aan om de verklaring steeds te lezen wanneer u een website van Tabula Spectacula bezoekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tabulaspectacula.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en verwerkt, zijn beperkt tot een minimale hoeveelheid persoonsgegevens en Tabula Spectacula zal u in elk geval om uw expliciete toestemming vragen alvorens het dergelijke gegevens verzamelt en verwerkt. Deze informatie wordt enkel verzamelt en verwerkt voor volgende doeleinden:

·         Het afhandelen van uw betaling.

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te      kunnen voeren.

·         U te antwoorden en te informeren over eventuele vragen en/of wijzigingen van onze diensten en producten

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

·         om u informatie of nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich hebt ingeschreven;

·         om u te verzoeken de onderneming, het merk of de website te beoordelen, louter per e-mail;

  • om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;

Tabula Spectacula bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 6 maand

Tabula Spectacula verstrekt deze informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tabula Spectacula deelt uw persoonsgegevens niet mee aan derden voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens die u aan Tabula Spectacula verstrekt, zouden kunnen worden doorgestuurd naar andere entiteiten van de Tabula Spectacula-groep, naar onderaannemers of dienstverleners die een noodzakelijke rol spelen in de verwezenlijking van een van de bovenvermelde doelstellingen. In dit geval zal Tabula Spectacula van deze derde partijen eisen dat ze voor uw persoonsgegevens een toereikend en vergelijkbaar niveau van bescherming bieden, via gepaste contractuele bepalingen.

Tabula Spectacula heeft alle redelijke technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging.

Omdat de gegevens die u aan Tabula Spectacula verstrekt via het internet worden ingevoerd, een open en onbeschermd netwerk, kan Tabula Spectacula de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht niet waarborgen. Hetzelfde geldt voor de e-mails die u naar Tabula Spectacula stuurt. Tabula Spectacula beveelt u daarom aan om geen gevoelige informatie via dit communicatiekanaal te versturen.

U hebt het recht om uw door Tabula Spectacula verzamelde persoonsgegevens te raadplegen, te laten wijzigen of te laten verwijderen, de toestemming die u Tabula Spectacula hebt verleend voor uw persoonsgegevens in te trekken, uw persoonsgegevens in voorkomend geval te laten overdragen.

Deze rechten kunnen gratis worden uitgeoefend door het sturen van een gedateerd aan Tabula Spectacula gericht verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar het volgende e-mailadres: info@tabulaspectacula.be

Als u zich online hebt ingeschreven voor een informatiedienst of een nieuwsbrief, dan hebt u de mogelijkheid om zich op elk ogenblik weer uit te schrijven, ofwel rechtstreeks online, ofwel door Tabula Spectacula daartoe een verzoek te sturen naar het volgende adres: info@tabulaspectacula.be

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Tabula Spectacula gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tabulaspectacula.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Tabula Spectacula zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tabula Spectacula wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons