Algemene voorwaarden

1.       Tabula Spectacula is een onderdeel van Feniks Events bv – Assesteenweg 65 te 1740 Ternat Ondernemingsnummer BE0776.862.310

Tabula Spectacula is een geregistreerd merk. De klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van Tabula Spectacula te respecteren.

Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Klant zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van Tabula Spectacula niet toegestaan.

2.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke reservatie door de Klant, elk aanbod door Tabula Spectacula en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tabula Spectacula en de Klant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden en alle noodzakelijke en nuttige informatie aan de Klant beschikbaar gesteld. De overeenkomst wordt slechts beschouwd als verbonden voor zover dat Tabula Spectacula schriftelijk de reservatie/bestelling heeft aanvaard en dat het gevraagde bedrag werd betaald.

Het niet toepassen van een clausule, die in onderhavige algemene voorwaarden werd opgesteld, mag niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van de overeenkomst om deze te doen gelden.

3.       De Prijzen voor particulieren op de particulieren showdagen zijn duidelijk vermeld inclusief btw, voor de bedrijven zijn de prijzen op de zakelijke showdagen duidelijk vermeld exclusief btw.

4.       Het ticket is enkel geldig op de vermelde datum en uren. Alleen de tickets die via de online service van Tabula Spectacula  (https://tabulaspectacula.be) werden verkocht, zijn geldig.

Elke vervalsing van het ticket leidt tot gerechtelijke vervolging.

Voor het verloop van de dinershow zijn uitsluitend de organisatoren aansprakelijk.

De aansprakelijkheid van Tabula Spectacula kan in geen geval ingeroepen worden bij materiële of lichamelijke schade aan derden. Dit geldt ook voor alle diefstal of verlies die/dat zich kan voordoen vóór, tijdens of na de dinershow waarvoor dit ticket afgeleverd werd. Indien de aansprakelijkheid van Tabula Spectacula toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe Tabula Spectacula maximaal gehouden is, beperkt zijn tot de door de Klant betaalde bedragen en dit voor alle schadegevallen die zich naar aanleiding van een specifiek event hebben aangediend.

5.       Wanneer de Klant een account creëert, moet hij Tabula Spectacula de meest recente en alle gevraagde informatie verschaffen opdat de reservatie optimaal kan worden beheerd en is als enige verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens. Bij gebreke daaraan houdt Tabula Spectacula zich het recht voor het account te verwijderen en enige reservering als nietig te beschouwen.

De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van het persoonlijk paswoord dat hij gebruikt om toegang te krijgen tot zijn account. De Klant gaat ermee akkoord om zijn paswoord niet bekend te maken aan derden. De Klant moet Tabula Spectacula onmiddellijk op de hoogte brengen van een beveiligingsrisico of bij ongeoorloofd gebruik van zijn account.

6.       Roken in de locatie is verboden. Eveneens verboden: voedingswaren en dranken die niet door Tabula Spectacula worden geserveerd.

7.       Correct gedrag is vereist. De klant verbindt zich ertoe de geldende regelgeving in verband met ordeverstoring, alcoholgebruik en drugs, de afspraken met betrekking tot het evenement en dergelijke door de deelnemers te doen naleven. De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies ten gevolge van het niet naleven van onderhavig reglement.

  1. Het menu zoals weergegeven op de website van Tabula Spectacula is indicatief. Tabula Spectacula houdt zich het recht voor een gelijkaardig menu te serveren.
  2. Afbeeldingen op onze website, folder en andere media zijn louter illustratief bedoeld. Locatie afbeeldingen, menu’s, partners voor diensten en producten hebben het karakter van een benaderende aanduiding.

8. Bij reservatie gaat u akkoord dat er mogelijks niet-gerichte beelden van u worden opgenomen die gebruikt kunnen worden bij promotionele publicaties of social media.

9.   Het ticket kan niet worden geannuleerd door de klant. Bij verlies of diefstal wordt het ticket niet terugbetaald. Het kan ook niet worden teruggenomen of ingeruild, behalve indien het evenement niet doorgaat. Indien Tabula Spectacula niet plaatsvindt op de op het ticket vermelde datum, wordt een voucher voorzien om een andere Tabula Spectacula voorstelling bij te wonen, tot 12 maand na de geannuleerde eventdatum. Terugbetaling wordt enkel in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd en enkel na goedkeuring van de directie. Voor een toegekende terugbetaling wordt 150€ administratiekost aangerekend. Geen enkele andere kost zal kunnen worden aangerekend/terugbetaald (transfers/vliegtuigen/logement/restaurants). Er kunnen geen kopieën van tickets worden opgevraagd, ook niet na verlies of diefstal. Heeft u gereserveerd voor Tabula Spectacula en wordt het evenement geannuleerd of verandert de datum, het uur en/of de locatie ervan, dan wordt u in de mate van het mogelijke en van het verdere verloop op de hoogte gebracht door Tabula Spectacula, op basis van de gegevens die u bij reservatie doorgaf.

Indien een Klant wenst om zijn reservatie om te boeken voor welke reden dan ook, niettegenstaande het feit dat de oorzaak van deze omboeking zich buiten de controle of macht van de klant bevindt of voortvloeit uit overmacht, zal deze enkel kunnen na schriftelijke goedkeuring van Tabula Spectacula. Deze goedkering zal enkel toegestaan worden bij ziekte of overlijden mits het voorleggen van een doktersattest of overlijdensbericht.

Alles dient schriftelijk te verlopen via email: info@tabulaspectacula.be

10.   De betaling van de prijs vindt onmiddellijk plaats bij reservatie op de website. De Klant zal, indien de betaling bij reservatie niet is gebeurd, enige openstaande betalingen onverwijld uitvoeren. Tabula Spectacula houdt zich het recht voor om alle diensten ten aanzien van een Klant op te schorten indien zou blijken dat geen of een onvolledige betaling is gebeurd, en dit tot een volledige betaling is geschied.

De prijs geldt enkel voor het in het aanbod vermelde diensten en producten. Wenst de Klant extra diensten of andere producten, gevraagd voor of tijdens het event zelf, dan heeft Tabula Spectacula het recht om deze extra kosten in rekening te brengen en dienen deze direct ter plaatse betaald te worden. Ingeval van een laattijdige betaling is vanaf de vervaldag zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 9% per jaar, onverminderd het recht van Tabula Spectacula om een administratieve boete van 250,00 EUR in rekening te brengen.

11.   Tabula Spectacula houdt zich tevens het recht voor om een reservatie te annuleren en een nieuw vervangend tijdstip voor te stellen indien de bezettingsgraad van een avond te laag is. Een eventuele annulering door Tabula Spectacula zal gecommuniceerd worden via het e-mail adres dat de Klant heeft opgegeven.

  1. Tabula Spectacula neemt de geldende COVID-19 maatregelen in acht. Hoe dan ook begeven de Klant en diens deelnemers zich op eigen risico naar en op de Locatie en verbinden zij zich ertoe dat zij zelf ook de nodige maatregelen in acht nemen die gelden om de verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-coronavirus tegen te gaan.
  2. Klanten kunnen klachten omtrent de geleverde diensten of enige andere klacht richten aan Tabula Spectacula via e-mail: info@tabulaspectacula.be

Klanten dienen schriftelijk geformuleerd te worden uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat het event heeft plaatsgevonden en omstandig gemotiveerd te worden.

  1. Op alle overeenkomsten tussen Tabula Spectacula en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn exclusief de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.